Regulamento Interno

Regulamento que rixe as canles indexadas e o traballo da asociación

Regulamento Interno

Título I: Regulamento de canles

Consideracións previas: este regulamento de canles está pensado en principio para as comunidades de Youtube e Twitch. Podgalego xa ten un sistema propio e é libre de adoptar este ou non. A moderación de contido é tristemente necesaria na época na que vivimos para evitar que se espallen discursos de odio e, no noso caso concreto, evitar que se contradigan os obxectivos da asociación.

 • 1 - Para formar parte dos nosos sistemas de difusión, as canles deben cumprir os seguintes requisitos:

  • 1.1 - Ter o contido en galego. Pode haber contido noutras linguas en casos excepcionais:

   • 1.1.1 - A lingua vehicular e principal da canle debe ser o galego. O contido noutras linguas debe estar debidamente xustificado en relación aos obxectivos da canle.

   • 1.1.2 - En calquera caso, a lingua vehicular de todas as canles debe ser o galego, e as descricións da canle e de todos os episodios ou emisións, así como todos os textos da canle, deben estar en galego.

   • 1.1.3 - No caso no que haxa excepcionalmente e para episodios ou emisións específicas persoas convidadas que participen no contido que non falen en galego, a persoa que conduza a emisión debe comunicarse en galego en todo momento.

   • 1.1.4 - Estas excepcións só se permitirán se a persoa ou persoas encargadas das canles demostran un compromiso coa lingua e con comunicar en galego.

  • 1.2 - Non contradicir os obxectivos da asociación. En concreto, non se permitirán canles con contido:

   • 1.2.1 - Que atente contra ou menoscabe os dereitos das mulleres, das persoas racializadas ou das persoas LGTBI+.

   • 1.2.2 - Que promova sectas ou pseudociencias perxudiciais para a saúde das persoas.

   • 1.2.3 - Que promova xogos de azar (enténdanse casinos online ou físicos, ruletas e demáis), por entenderse que atentan contra os dereitos das persoas vulnerables e se lucran da vulneración dos mesmos.

   • 1.2.4 - En xeral, que atente ou promova comportamentos que atenten contra a igualdade e dereitos das persoas ou das minorías sociais.

 • 2 - En caso de infracción destas normas:

  • 2.1 - No caso de que sexa unha nova canle que está solicitando ingreso aos nosos sistemas, denegaráselle o mesmo e cominaráselle a emendar o problema e volver solicitar o ingreso.

   • 2.1.1 - En caso de que o problema sexa de gravidade patente e atente contra os dereitos das persoas ou colectivos vulnerables, denegaráselle o acceso e non se lle permitirá volver solicitar o ingreso.
  • 2.2 - No caso de que sexa unha canle xa existente nos nosos sistemas:

   • 2.2.1 - Se a infracción é leve, daráselle un aviso. Con acumulación de avisos reiterados, procederase a tomar acción disciplinaria que pode ir dende a suspensión temporal da canle ata a súa eliminación dos nosos sistemas. 2

   • 2.2.2 - As canles así suspendidas ou eliminadas poden volver solicitar a súa incorporación unha vez se emenden os problemas, e a súa solicitude será valorada pola persoa ou órgano pertinente.

   • 2.2.3 - En casos de patente gravidade as medidas disciplinarias poden ser tomadas de inmediato.

 • 3 - Designarase a unha persoa por comunidade para que se ocupe do proceso de incorporación de novas canles aos sistemas en consonancia con este regulamento. En caso de dúbida sobre as infraccións ou a súa gravidade, poderá trasladalas a unha comisión designada a tal efecto pola Xunta Directiva, ou no seu defecto á propia Xunta Directiva da asociación.

 • 4 - Será unha comisión designada a tal efecto pola Xunta Directiva, ou a propia Xunta Directiva da asociación, a que tome as disposicións pertinentes para asegurar a correcta moderación das canles presentes nos nosos sistemas, así como as decisións e procedementos disciplinarios necesarios.

 • 5 - Anímase a todas as persoas sociais a comunicar vulneracións graves ou reiteradas deste regulamento ante os organismos designados para a moderación.

 • 6 - Aplicarase o principio de proporcionalidade nos procedementos disciplinarios e na avaliación da gravidade das infraccións, sen perder de vista a protección dos dereitos das persoas vulnerables, o que inclúe tamén, de ser o caso, a persoas menores de idade.

Título II: Das comisións de traballo.

As comisións de traballo do Obradoiro Dixital:

 1. Serán nomeadas pola Asemblea Xeral ou pola Xunta Directiva para traballos e fins específicos, con carácter temporal ou permanente segundo as necesidades xerais do traballo.
 2. Estarán compostas por dúas ou máis persoas. Unha destas persoas será a coordenadora da comisión, e terá as funcións de convocar e presidir as reunións da mesma.
 3. Poderán ter representación con voz nas reunións da Xunta Directiva, que será exercida pola persoa coordenadora da comisión ou por outra persoa por ela designada.
 4. No seu traballo cinguiranse ás indicacións da Asemblea Xeral ou da Xunta Directiva

APROBADOS os títulos I e II na Asemblea Xeral celebrada en Vigo, o 21 de xaneiro de 2023